Imaš vprašanja?
Imamo odgovore!

Pokliči nas: 059 30 30 80

Pogoji poslovanja

Uvod

 1. Pogoji poslovanja spletne trgovine Xsport (v nadaljevanju: Pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu s pristojno zakonodajo še posebej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
 2. S spletno trgovino Xsport (v nadaljevanju: spletna trgovina) upravlja podjetje KinetiQ d.o.o., Glavni trg 2, SI-2000 Maribor, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Xsport™ je blagovna znamka podjetja KinetiQ d.o.o.
 3. Pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti vseh udeleženih pravnih in fizičnih oseb, ki v zvezi s tem vstopajo predvsem v poslovni in komunikacijski odnos. Z obiskom spletnih strani in nakupom kot tudi uporabo produktov iz spletne trgovine vsi udeleženci soglašajo in sprejemajo Pogoje poslovanja.
 4. Uporabo produktov, obisk in uporabo storitev in/ali potrebne opreme lahko določajo tudi pogoji in pravila posameznih pogodbenih partnerjev. Odgovornost uporabnika je, da se predvsem v zvezi s koriščenjem produkta predhodno z njimi seznani in jih v celoti ter brez izjeme tudi upošteva. V primeru, da kupec produkta ni tudi uporabnik produkta, je pozvan oz. se smatra, da je uporabnika seznanil z vsebino teh pogojev in pravil.
 5. Uporabnika zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
 

Ključni pojmi

 1. Xsport je spletna trgovina s ponudbo raznovrstnih produktov iz področja adrenalinskih ali drugih doživetij.
 2. Produkt predstavlja enega ali več adrenalinskih ali drugih doživetij in s tem povezanih storitev in/ali izdelkov v okviru ponudbe Xsport.
 3. Prodajalec je podjetje KinetiQ d.o.o., Glavni trg 2, SI-2000 Maribor, ki je lastnik in upravitelj Xsport ter ponudnik produktov v spletni trgovini. Xsport™ je blagovna znamka podjetja KinetiQ d.o.o.). Prodajalec prodaja produkte iz ponudbe Xsport v lastnem imenu in za lasten račun.
 4. Izvajalec je vsak pogodbeni partner oz. dobavitelj prodajalca, ki za prodajalca izvaja oz. zagotavlja storitve in/ali izdelke v okviru enega ali več produktov iz ponudbe Xsport.
 5. Uporabnik je vsaka fizična oseba (potrošnik) ali pravna oseba (podjetje, organizacija itd.), ki kupi produkt iz ponudbe Xsport. V nadaljevanju teh Pogojev poslovanja se pojem “uporabnik” uporablja poenoteno za fizično ali pravno osebo, ki je produkt naročila oz. kupila kot tudi koristila, razen kadar je izrecno navedeno drugače. Kot uporabnik se smatra tudi vsak imetnik oz. lastnik bona v zvezi s produktom, ki lahko bon predloži izvajalcu z namenom koriščenja produkta. Skladno s to opredelitvijo se smatra, da je vsak uporabnik produkta seznanjen z vsebino teh Pogojev poslovanja.
 6. Bon je dokazilo o izvedenem nakupu produkta iz ponudbe Xsport in je podlaga oz. pogoj za koriščenje produkta pri enem ali več izvajalcih. Bon predstavlja pravico uporabnika do koriščenja vseh storitev in/ali izdelkov izvajalca, ki so vključeni v produkt(e), na katere glasi oz. se nanaša bon.
 7. Pogodba je pogodba o sodelovanju oz. sporazumni dogovor prodajalca in izvajalca o medsebojnem sodelovanju v zvezi s predmetom sodelovanja.
 

Vrste uporabnikov

 1. Prodajalec omogoča nakup produktov tako registriranim kot neregistriranim uporabnikom. Z enkratnim vpisom v Xsport prek elektronske pošte (v nadaljevanju: e-pošte) postane uporabnik neregistriran uporabnik ali gost Xsport. S potrjeno registracijo v Xsport postane uporabnik registriran uporabnik Xsport.
 2. Tako gost kot registriran uporabnik Xsport pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini.
 3. Uporabnik lahko registracijo opravi preko spleta. Ob registraciji v spletno trgovino pridobi uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.
 4. Registrirani uporabnik lahko svoje uporabniške podatke ureja v uporabniškem računu Xsport.
 5. Če želi uporabnik svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati prodajalcu preko za to objavljenega kontakta. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena čim prej najkasneje pa v roku 30 dni, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.
 

Dostopnost informacij

 1. Prodajalec se zavezuje, da bo uporabniku še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
  • podatke o podjetju (ime in sedež podjetja, matična številka),
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo,
  • bistvene lastnosti produktov (vključno s poprodajnimi storitvami, rezervacijami in drugimi možnostmi ter omejitvami glede koriščenja produktov) ter rok veljavnosti tega podatka,
  • dostopnost produktov (vsak produkt, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
  • pogoje dostave bonov (tudi način, kraj in rok dostave),
  • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene, pri čemer mora biti razvidno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
  • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
  • časovno veljavnost ponudbe,
  • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.členom ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
  • pojasnilo postopka za pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 

Ponudba produktov

 1. Veljavna ponudba produktov Xsport je objavljena na spletnih straneh na domeni https://www.xsport.si in se lahko s časom posodablja in spreminja.
 2. Celotna ponudba Xsport je sestavljena iz raznovrstnih produktov.
 3. Posamezni produkt lahko vsebuje raznovrstne dodatke, ki so povezani z doživetjem (npr. slikanje, snemanje ipd.). Možnosti in pogoji koriščenja dodatkov so ustrezno opisani pri posameznem produktu.
 4. Prevoz do kraja dogodka in/ali morebitne nastanitvene storitve niso vključene v ceno posameznega produkta, razen kadar je izrecno določeno drugače. Vse stroške, ki so tako ali drugače povezani s koriščenjem produkta in ne sodijo med tiste storitve izvajalca, ki so vključene v ceno produkta, je uporabnik oz. koristnik bona dolžen kriti sam.
 

Naročilo/nakup

 1. V postopku naročila lahko uporabnik izbira med različnimi produkti iz ponudbe Xsport. V postopku naročila uporabnik kupi in prejme enega ali več bonov, ki omogočajo koriščenje posameznih produktov.
 2. Veljaven postopek naročila bonov oz. produktov je predstavljen na spletni strani Xsport.
 3. Nakup produkta je izveden v postopku oddaje naročila s strani uporabnika v Xsport. Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb za oddajo naročila, s čimer odda zavezujočo ponudbo. Ko uporabnik prejme potrditev naročila s strani prodajalca je sklenjena kupoprodajna pogodba med uporabnikom in prodajalcem. Nakup je s potrditvijo naročila nepreklicno zaključen in gre v obdelavo na strani Xsport. S tem postanejo vse cene in drugi pogoji, kot izhajajo iz oddanega naročila, fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za uporabnika.
 4. Kupoprodajna pogodba temelji na določilih teh Pogojev poslovanja in morebitnih drugih izrecno dogovorjenih določilih med prodajalcem in uporabnikom, ki so praviloma dogovorjena v pisni obliki. Za uporabnika se v okviru nakupa šteje oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o uporabniku ni mogoče.
 5. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Xsport.
 6. Za naročilo produktov ni potrebna registracija uporabnika, mora pa uporabnik oddati vse obvezne podatke, ki so potrebni za izvedbo naročila in dostavo bona. Za potrebe preverjanja oddanih podatkov ali pridobivanje dodatnih podatkov s ciljem zagotavljanja točne dobave bonov, lahko prodajalec uporabnika kontaktira preko že pridobljenih kontaktnih podatkov (npr. e-pošta, mobilni telefon itd.).
 7. Prodajalec bo v okviru obdelave naročilo pregledal in potrdil, lahko pa ga z razlogom tudi zavrne. Pri zavrnitvi naročila bo prodajalec uporabniku navedel razlog zavrnitve. Naročilo je lahko zavrnjeno tudi v primeru, če produkti niso na razpolago zaradi določenih razlogov na strani izvajalcev. Z dnem zavrnitve naročilo preneha veljati.
 8. Uporabnik bo za naročene oz. kupljene produkte prejel bone v elektronski obliki (format PDF) v okviru e-sporočila, ki ga bo iz Xsport prejel na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob oddaji naročila. Hkrati bo prejel tudi informacije v zvezi s koriščenjem produkta, možnostjo vračila bonov ter druge potrebne informacije povezane z naročilom oz. nakupom.
 9. Izvirna verzija bona za vsak produkt iz ponudbe Xsport je izdana v elektronski obliki. Uporabnik lahko naroči kopijo posameznega bona tudi v fizični obliki, ki mu bo dostavljena po pošti.
 10. Podatki o statusu, vsebini in drugih zadevah v zvezi z naročilom so registriranemu uporabniku vedno na voljo v njegovem uporabniškem računu.
 11. Bon, ki ga uporabnik pridobi v okviru nakupa produkta, predstavlja dokazilo o nakupu produkta in je pogoj za koriščenje produkta pri izvajalcu. Uporabnik lahko veljaven bon predloži in koristi pri vnaprej določenem izvajalcu(ih), s katerim(i) pogodbeno sodeluje prodajalec.
 12. Z nakupom bona se smatra, da je uporabnik kupil produkt na katerega glasi bon, zato od prodajalca prejme račun za opravljen nakup. Nakup produkta je tako zaključen z nakupom bona in ne šele s koriščenjem produkta pri izvajalcu.
 13. Uporabnik bona pri koriščenju produkta ni zavezan k nikakršnim dodatnim plačilom izvajalcu, če to ni izrecno drugače opredeljeno v zvezi s posameznim produktom.
 

Načini plačila

 1. Xsport omogoča naslednje načine plačila:
  • plačilo po predračunu,
  • plačilo s kreditnimi/debetnimi karticami,
  • plačilo s sistemom PayPal.
 2. Plačilo po predračunu je izvedeno z bančnim nakazilom uporabnika na transakcijski račun prodajalca. Uporabnik lahko bančno nakazilo izvede preko spletne banke ali na drug ustrezen in veljaven način (npr. plačilo na pošti). Uporabnik bo po oddaji naročila prejel po e-pošti predračun vključno z vsemi informacijami o naročilu in za potrebe plačila (naročeni produkti, znesek plačila, bančni podatki za plačilo naročila, rok plačila predračuna in predviden rok dobave naročenega bona). Pri plačilu mora uporabnik obvezno navesti točen sklic, saj je le tako možno zagotoviti tudi hitrejšo izvedbo nakupa. Prodajalec bo po prejemu potrdila o plačilu uporabnika obdelal naročilo in uporabniku poslal naročene bone, vezane na koriščenje produkta. Dobavni rok prične teči z dnem, ko uporabnik prejme potrdilo o nakazilu denarnih sredstev na njegov transakcijski račun.
 3. Plačilo s kreditnimi/debetnimi karticami izvede uporabnik v okviru postopka naročila produkta. Prodajalec omogoča plačilo s kreditnimi/debetnimi karticami večine izdajateljev. Po prejemu potrdila o plačilu, bo prodajalec uporabniku poslal naročene bone. Dobavni rok prične teči z dnevom prejema potrdila denarnih sredstev na transakcijski račun prodajalca. V ceni naročila bodo uporabniku zaračunani tudi stroški plačila preko spletnega plačilnega sistema, ki bodo vidni pred potrditvijo naročila.
 4. Plačilo s sistemom PayPal uporabniku omogoča enostavno in varno nakupovanje le z uporabo njegovega e-poštnega naslova in gesla pri čemer mu ni več treba vpisovati podatkov iz njegovih kreditnih/debetnih kartic. Uporabnik izvede plačilo na spletni strani sistema PayPal, ki se odpre ob izbiri tega načina plačila. Po prejemu potrdila o plačilu, bo prodajalec uporabniku poslal naročene bone. Dobavni rok prične teči z dnevom prejema potrdila denarnih sredstev na prodajalčev PayPal račun. V ceni naročila bodo uporabniku zaračunani tudi stroški plačila preko sistema PayPal, ki bodo vidni pred potrditvijo naročila. Uporabniki, ki še ne uporabljajo sistema PayPal, si lahko več o njegovi uporabi preberejo na spletnih straneh PayPal, kjer lahko opravijo tudi registracijo za uporabo.
 5. Nekateri načini plačila lahko vključujejo dodatne stroške za uporabnika (npr. strošek plačila UPN naloga pri plačilu preko spletne banke, stroški odkupnega poslovanja dostavljavca pri dostavi fizične kopije bona, stroški procesiranja plačil pri plačilnih prehodih kot je PayPal itd.), na kar prodajalec ne more vplivati.
 

Izdaja računa

 1. Prodajalec pošlje uporabniku račun za opravljen nakup vedno v elektronski obliki (PDF) na e-poštni naslov, pri fizični dostavi bona pa tudi natisnjen račun.
 2. Kupec prejme račun za vsako ločeno naročilo ali ločeno odpremo bonov znotraj naročila.
 3. Na računu so prikazani in razčlenjeni vsi stroški v zvezi z nakupom ter drugi zakonsko določeni podatki.
 4. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih (8) dneh od prejema računa. Prodajalec ne bo upošteval kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.
 5. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku prodajalca in kupcu dostopno na zahtevo.
 

Cene

 1. Vse cene na spletni strani Xsport so izražene v EUR z DDV v kolikor ni definirano drugače.
 2. Cene so predstavljene kot redne cene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.
 3. Cene veljajo v primeru plačila z navedenimi načini plačila in pod navedenimi pogoji.
 4. Cena kupljenega produkta je veljavna od časa njegovega nakupa do časa njegovega koriščenja.
 5. Produkti so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot uporabnika.
 6. V primeru podaljšanja ali zamenjave bona lahko pride do spremembe cene produkta, kar je podrobneje opredeljeno pri opisu podaljšanja oz. zamenjave bona.
 7. Popusti, promocijske kode ipd. se praviloma ne seštevajo. Popust pri posameznem produktu in promocijska koda se seštevata.
 8. Vplačana sredstva za vrednostne darilne bone, bonuse in predračune se ne obrestujejo.
 9. Vrednostnih darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.
 10. Vrednostni darilni bon, ki je plačilno sredstvo, ni predmet DDV.
 

Rezervacija in koriščenje produkta

 1. Pogoj za koriščenje produkta je, da ima uporabnik veljaven bon ter sprejme te Pogoje poslovanja prodajalca.
 2. Z veljavnim bonom uporabnik izkazuje pravico do koriščenja produkta. Koriščenje produkta je možno s predložitvijo bona oz. kode aktivacije pri izvajalcu.
 3. Uporabnik se mora po nakupu bona in pred koriščenjem produkta z izvajalcem dogovoriti glede termina koriščenja produkta oz. mora opraviti rezervacijo termina koriščenja produkta. Uporabnik in izvajalec morata dogovoriti takšen termin koriščenja produkta, ki bo realiziran v roku veljavnosti bona. Pri tem morata upoštevati, da je termin koriščenja produkta lahko odvisen od vremenskih, sezonskih in drugih pogojev, ki izhajajo iz narave in možnosti uporabe produkta.
 4. Uporabnik mora upoštevati, da je lahko za rezervacijo termina (npr. zlasti ob koncih tedna, med počitnicami ipd.) potreben ustrezen čas. Zato mora uporabnik pravočasno kontaktirati izvajalca, da se pozanima o razpoložljivosti želenega termina koriščenja produkta.
 5. Rezervacija termina za koriščenje produkta je zavezujoča šele po prejemu potrditve rezervacije s strani izvajalca. Zato je priporočljivo, da uporabnik rezervira morebitna potovanja ali namestitve, ki so povezana s koriščenjem produkta, šele ob prejemu zavezujoče potrditve rezervacije termina s strani izvajalca.
 6. Uporabnik mora o morebitni preložitvi (odlogu) ali odpovedi že rezerviranega termina koriščenja produkta pravočasno obvestiti izvajalca. Uporabnik se mora držati predpisanega ali dogovorjenega roka, v katerem je še možna preložitev ali odpoved že rezerviranega termina koriščenja produkta.
 7. Preložitev ali odpoved že rezerviranega termina je lahko povezana z dodatnimi stroški, ki se zaračunajo uporabniku. V primeru, da uporabnik ne koristi produkta na že rezerviran termin, rezerviranega termina pa tudi ni pravočasno oz. v zahtevanem roku preložil ali odpovedal pri izvajalcu, se šteje, da je bil s strani uporabnika produkt koriščen. V takšnem primeru postane bon za koriščenje produkta neveljaven, uporabnik pa tako ni več upravičen do njegove uporabe.
 8. Uporabnik mora biti posebej pozoren tudi na razne posebnosti in omejitve, ki se nanašajo na koriščenje posameznega produkta (npr. največje možno število oseb, omejitve glede na čas ali dobo, potrebno opremo, vremenske razmere ali druge podrobnosti itd.). V primeru, da posebnosti in omejitve na strani uporabnika niso upoštevane, lahko izvajalec zavrne izvedbo vseh ali posameznih storitev, ki se nanašajo na koriščenje produkta. V takšnem primeru lahko postane bon za koriščenje produkta neveljaven, uporabnik pa tako ni več upravičen do njegove uporabe.
 9. Rezervacija termina je odvisna tudi od števila razpoložljivih kapacitet izvajalca. Možnosti rezervacij se lahko pri posameznih izvajalcih nenehno spreminjajo, prav tako pa lahko prihaja do posebnih situacij, ki jih zaradi narave produkta ni možno naprej predvideti (npr. izvajalec lahko ima na voljo omejeno število kapacitet za uporabnike Xsport, ki so lahko na določene termin zasedene, medtem ko so za njegove druge uporabnike še proste, posledično je termin lahko polno zaseden v času rezervacijske poizvedbe, medtem ko so nekaj dni pozneje zaradi odpovedi rezervacij kapacitete spet na voljo ipd.). Skladno z navedenim prodajalec oz. Xsport ne jamči za rezervacije za točno določen termin.
 10. Z bonom, ki mu je potekel rok veljavnosti, ni več mogoče dogovoriti oz. rezervirati termina za koriščenje produkta kot tudi ne koristiti produkta.
 11. Postopek rezervacije se izvede na naslednji spletni strani.
 12. Za potrebe rezervacije in koriščenja termina se uporabljajo kode na bonu, pri čemer gre za večmestno kodo za rezervacijo termina ali »kodo rezervacije« in večmestne kode za aktivacijo koriščenja produkta ali »kodo aktivacije«. Šteje se, da je rezervacija termina opravljena po potrditvi kode rezervacije s strani izvajalca, koriščenje produkta pa izvedeno po potrditvi kode aktivacije s strani izvajalca.
 13. Prodajalec na podlagi uporabe oz. vpisa kode rezervacije v sistem Xsport omogoči začetno komunikacijo med uporabnikom in izvajalcem glede rezervacije termina.
 14. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli nesoglasja ali druge težave, ki bi lahko nastale v komunikaciji med uporabnikom in izvajalcem. V tem primeru se bo prodajalec glede na potrebe ali zahteve, potrudil pomagati v komunikaciji med uporabnikom in izvajalcem.
 15. V zvezi s koriščenjem posameznega produkta veljajo pogoji in pravila poslovanja posameznega izvajalca. Uporabnik, ki je koristnik produkta se v zvezi s koriščenjem produkta strinja s pogoji in pravili poslovanja izvajalca.
 16. Neposredno dogovarjanje med uporabnikom in izvajalcem ali druge aktivnosti, ki imajo znake izogibanja ali nespoštovanja prodajnih, izvedbenih, komunikacijskih in drugih pogojev, po katerih je posamezni produkt bil prodan v Xsport, je prepovedano in pomeni večje kršenje teh Pogojev poslovanja.
 17. Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje bona je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo prodajalec prijavil pristojnim državnim organom, posledice pa v celoti prevzema storilec.
 18. Prodajalec ne odgovarja za napake izvajalca v primeru popolne ali delno neizpolnjene storitve ali za spremembo storitve s strani izvajalca. V takšnem primeru je vsa odgovornost na strani izvajalca. Uporabnik je kakršnekoli morebitne reklamacije v zvezi s koriščenjem produkta dolžan reševati neposredno z izvajalcem.
 19. Prodajalec je odgovoren le za reklamacije, ki se nanašajo na naročilo oz. nakup bona oz. produkta, ne pa tudi za reklamacije, ki se nanašajo na koriščenje produkta (izvedbo storitev s strani posameznega izvajalca).
 20. Za potrebe zagotavljanje karseda najvišje ravni kakovosti storitev uporabnikom, lahko prodajalec posamezne produkte umakne iz ponudbe. V primeru, da je že kupljen produkt umaknjen iz ponudbe, se bo prodajalec po svojih najboljših močeh potrudil ponuditi uporabniku drugi primerljiv produkt oz. storitev, ali pa se z uporabnikom dogovoriti o koriščenju drugih razpoložljivih možnosti v okviru obstoječe ponudbe. Uporabnik lahko v tem primeru tudi opravi ponoven nakup drugega produkta, pri čemer mora vnovčiti celotno vrednost neizkoriščenega bona, ki se nanaša na produkt, ki je bil umaknjen iz ponudbe.
 21. Uporabnik je dolžan vsako ponudbo produkta predhodno preveriti ob rezervaciji termina izvedbe pri izvajalcu in jasno navesti vse potrebne podatke, ki jih izvajalec zahteva v zvezi s koriščenjem produkta. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika. Uporabnik sam odgovarja za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov izvajalcu.
 22. V primeru, da so produkti na razpolago v omejeni količini bo prodajalec izpolnil vsako naročilo produkta s strani uporabnika v okviru razpoložljivih zalog in glede na roke uporabe. Za nerazpoložljivost katerega koli produkta prodajalec ne odgovarja. Uporabnik se odreka slehernemu zahtevku napram prodajalcu zaradi nerazpoložljivosti. Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, bo uporabniku izdan dobropis za nakup drugega produkta.
 23. Uporabnik soglaša in razume, da je za ravnanje z boni v povezavi s koriščenjem produkta v celoti odgovoren sam. Izguba, poškodba ali odtujitev bona je v celoti odgovornost uporabnika. V primeru izgube, domnevne izgube, kraje ali nevarnosti zlorabe bona je uporabnik dolžen o tem nemudoma obvestiti prodajalca, da se zagotovi blokada podatkov na bonu in preprečijo morebitne zlorabe koriščenja produkta. Uporabnik se tudi zaveda in prevzema vso odgovornost glede morebitnih zlorab bona oz. koriščenja produkta, ki bi izhajale iz njegovih lastnih dejanj ali aktivnosti v zvezi s seznanjanjem ožje ali širše javnosti z vsebino bona (npr. objava še veljavnega bona na družbenih omrežjih ipd.). Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nezakonito koriščenje produkta brez predhodnega obvestila uporabnika o izgubi. Prodajalec prav tako ni odgovoren za druge morebitne zlorabe bonov in ni dolžan preverjati identitete uporabnika.
 24. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki, zaradi katerih že kupljenih produktov ne bi bilo mogoče koristiti oz. uporabiti ali v celoti izpolniti pod pogoji, pod katerimi je bil posamezni produkt prodan.
 25. Uporabnik v celoti prevzema odgovornost za lastno psihofizično pripravljenost, ki je potrebna pri koriščenju posameznih produktov. Uporabnik koristi kupljene produkte na lastno odgovornost. Uporabnik se strinja, da ne bo zoper prodajalca sprožil nobenega odškodninskega zahtevka, ki bi izhajal iz naslova koriščenja produkta.
 

Vrednostni bon

 1. Vrednostni bon je verodostojno dokazilo, ki ga prodajalec proti plačilu izda v elektronski obliki (uporabnik prejme e-poštno sporočilo s kodo vrednostnega bona). Vsak vrednostni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko), prodajalec pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup v okviru ponudbe Xsport.
 2. Vrednostni bon je možno kupiti na strani Xsport. Na željo uporabnika je lahko kupljen z raznimi dodatki, ki so na voljo v okviru vsakokratne trenutne ponudbe. Na zahtevo uporabnika je lahko dodatno izdan tudi v papirni obliki, kar predstavlja njegovo fizično kopijo (praviloma gre za barvno oblikovan bon iz trdega papirja). Storitev izdaje fizične kopije vrednostnega bona se uporabniku dodatno zaračuna.
 3. Za nakup vrednostnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih produktov.
 4. Veljavnost vrednostnega bona je 1 leto od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu drugače označeno oz. je bon kupljen po drugačnih pogojih. V obdobju veljavnosti mora biti vrednostnega bon vnovčen ob nakupu enega ali več produktov iz ponudbe Xsport. Po poteku veljavnosti vrednostni bon zapade in ga ni več mogoče vnovčiti v okviru nakupa iz ponudbe Xsport.
 5. Fizično kopijo naročenega vrednostnega bona z ali brez naročenih dodatkov, lahko uporabnik prejme na svoj poštni naslov, ali pa izbere možnost dostave neposredno na fizični naslov prejemnika.
 6. Menjava vrednostnega bona za gotovino ni možna. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti bona, mora prejemnik vrednostnega bona razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, znesek ostane na bonu in ga uporabnik lahko izkoristi v okviru veljavnosti bona.
 7. Znotraj enega spletnega naročila lahko uporabnik sočasno uporabi več darilnih bonov. Z enim darilnim bonom lahko uporabnik kupi več produktov znotraj enega spletnega naročila.
 8. Če je naročilo ali del naročila preklican in zato darilni boni niso unovčeni, se bo ustrezen znesek vrnil na uporabnikov bon. Morebitni vplačan denar bo prodajalec vrnil na transkacijski račun uporabnika. V zvezi s tem mora uporabnik prodajalcu sporočiti kode unovčenih darilnih bonov in številko njegovega transakcijskega računa.
 

Koda za popust

 1. Koda za popust prinaša različne ugodnosti pri nakupu produktov iz ponudbe Xsport in je časovno omejena. Aktivne kode za popust so lahko objavljene v različnih digitalnih in drugih komunikacijskih materialih prodajalca (npr. na spletu, v katalogih, oglasnih in drugih e-poštnih sporočilih itd.).
 2. V primeru, da uporabnik izkoristi kodo za popust, naročilo s koriščeno kodo pa kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti iz naslova te kode ni več upravičen.
 3. Vrednost naročila mora biti višja od vrednosti, ki jo predstavlja koda za popust.
 4. Koda za popust se lahko uporabi v postopku naročila enega ali več produktov. Za nakup enega produkta je možno uveljaviti le eno kodo za popust. V okviru enega nakupa se lahko izkoristi več kod za popust, vendar število kod ne sme presegati števila naročenih različnih produktov (na primer: ob naročilu 3 produktov se lahko sočasno uporabi največ 3 različne kode za popust).
 5. Ob vpisu kode za popust, se vrednost kode avtomatsko odšteje od cene naročila, ostane pa znesek, ki ga je še potrebno poravnati.
 6. Koda za popust je enkratna koda, kar pomeni, da se lahko uporabi le enkrat.
 7. Kombinacija kode za popust z drugimi oblikami ugodnosti znotraj istega naročila ni mogoča.
 

Promocijska koda

 1. Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu produktov iz ponudbe Xsport in je časovno omejena. Aktivne promocijske kode so lahko objavljene v različnih digitalnih in drugih komunikacijskih materialih prodajalca (npr. na spletu, v katalogih, oglasnih in drugih e-poštnih sporočilih itd.).
 2. V primeru, da uporabnik izkoristi promocijsko kodo, naročilo s koriščeno kodo pa kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti iz naslova te kode ni več upravičen.
 3. Vrednost naročila mora biti višja od vrednosti, ki jo predstavlja promocijska koda.
 4. V okviru enega nakupa se lahko izkoristi le ena promocijska koda (na primer: ob naročilu 2 produktov se lahko sočasno uporabi največ 1 promocijska koda).
 5. Ob vpisu promocijske kode, se vrednost kode avtomatsko odšteje od cene naročila, ostane pa znesek, ki ga je še potrebno poravnati.
 6. Promocijska koda je enkratna koda, kar pomeni, da se lahko uporabi le enkrat.
 7. Kombinacija promocijske kode za popust z drugimi oblikami ugodnosti znotraj istega naročila ni mogoča.
 8. Sodelovanje v promocijskih akcijah je možno v času trajanja akcije, ki je objavljen v medijih, v katerih se akcija komunicira. V kolikor v oglaševanih gradivih ni navedeno drugače, akcija poteka samo na spletni strani Xsport.
 

Nakup za pravne osebe

 1. Pogoji poslovanja veljajo tudi za nakupe pravnih oseb.
 2. Postopek nakupa, je za pravne osebe popolnoma enak kot za fizične osebe (potrošnike), le da uporabnik v postopku naročila zagotovi tudi zahtevane podatke o podjetju.
 3. V primeru, da želi uporabnik račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja.
 4. Glavna razlika nakupa za pravne osebe je v možnosti odstopa od pogodbe. Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogoča prodajalec vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).
 5. Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.
 

Pravica uporabnika (potrošnika) do odstopa od pogodbe

 1. Uporabnik, ki v prodajnem procesu nastopa kot potrošnik (gre izključno za fizično osebo, ki naroči oz. kupi produkt za namene izven svoje pridobitne dejavnosti), ima pravico, da v 14 dneh od prevzema bonov za koriščenje produktov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za odstop od pogodbe oz. vračilo prične teči naslednji koledarski dan po datumu, ko je bila med uporabnikom in prodajalcem sklenjena kupoprodajna pogodba.
 2. Postopek vračila lahko uporabnik sproži preko svojega uporabniškega računa ali na naslednji povezavi.
 3. Vrnitev fizične kopije bona prodajalcu v primeru, ko uporabnik ni prevzel poštne pošiljke v roku, ki mu ga je omogočil dostavljavec, se ne šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
 4. Prodajalec lahko pri odstopu od pogodbe vrednost kupnine za produkt (kupnina brez stroškov dostave, plačilnih prehodov ipd.):
  • upošteva kot dobropis v uporabniškem računu, ki ga lahko uporabnik porabi pri naslednjih nakupih produktov iz ponudbe Xsport,
  • vrne na uporabnikov transakcijski račun oz. PayPal račun takoj, ko bo mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu pogodbe.
 5. Vračilo oz. odstop od pogodbe ni mogoč:
  • če je uporabnik produkt že pričel uporabljati pred iztekom roka 14 dni (npr. rezerviral doživetje, koristil bon za doživetje itd.);
  • v primeru kupljenih darilnih bonov;
  • v povezavi s storitvami (ali blagom), katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
  • pri produktih, ki so izdelani po natančnih navodilih potrošnika in/ali prilagojeni njegovim osebnim potrebam;
  • za opravljeno storitev, če je prodajalec pogodbo v celoti izpolnil ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo prodajalec v celoti izpolni;
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.
 6. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.
 7. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
 

Stvarne napake

 1. Pogoji za stvarne napake se nanašajo samo na fizične produkte oz. blago iz ponudbe Xsport.
 2. Napaka je stvarna če:
  • produkt nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
  • produkt nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo uporabnik kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • produkt nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • je izročil produkt, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 3. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v zakonsko določenem roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Uporabnik sam krije stroške obvestila prodajalca, v obvestilu o napaki pa mora natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko uporabnik prodajalcu sporoči preko kontaktnega obrazca na spletni strani.
 4. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena.
 5. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in uporabnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
 6. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest (6) mesecev od izročitve.
 7. Pravice uporabnika iz naslova stvarne napake ugasnejo s potekom dveh (2) let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
 8. Primernost produkta za normalno rabo se preverja glede na običajne produkte (blago) enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav prodajalca o značilnostih produkta (blaga), ki jih je dal prodajalec ali izvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.
 9. Uporabnik, ki je prodajalca pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati:
  • odpravo napake na produktu ali
  • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • vračilo plačanega zneska ali
  • zamenjavo za brezhiben produkt.
 10. Če je bila storitev izvajalca opravljena nepravilno, se mora uporabnik obrniti za uveljavljanje stvarne napake v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) na izvajalca na njegov uradni naslov. Kupec ima pravico o temu obvestiti tudi prodajalca.
 11. Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.
 

Veljavnost bona

 1. Veljavnost bona je rok, v katerem je potrebno koristiti produkt oz. storitve v zvezi z doživetjem, na katerega glasi bon.
 2. Veljavnost bona je 366 koledarskih dni od izdaje bona v elektronski obliki, ki ga uporabnik prejme po e-pošti v okviru nakupa produkta.
 3. Veljavnost bona je lahko tudi drugačna v primerih, ko je na bonu ali drugje ustrezno drugače označeno oz. je bon kupljen po drugačnih pogojih.
 4. Po poteku roka veljavnosti bon zapade in ga ni več mogoče vnovčiti za koriščenje produkta oz. doživetja, če bon ni bil pravočasno in ustrezno podaljšan.
 

Podaljšanje bona

 1. Bone izdane pred 1.4.2024, ki imajo šestmestno številko (npr. 238XXX, 239XXX, 240XXX), lahko podaljšujete do vključno 31.12.2024. Navodila za podaljšanje teh bonov si lahko ogledate TUKAJ.

 2. Boni izdani po 1.4. 2024, se bodo lahko podaljšali 3 mesece pred iztekom torej z 1.1.2025.

 

Zamenjava bona

 1. Zamenjava bona predstavlja zamenjavo produkta, v zvezi s katerim je bil bon kupljen. Zamenjava posameznega bona je možna samo v času njegove veljavnosti in pod pogojem, da produkt še ni bil koriščen oz. da v zvezi s produktom še ni bila izvedena rezrvacija termina pri izvajalcu.
 2. Neveljavnega bona ni možno zamenjati.
 3. Zamenjati je možno do največ tri (3) veljavne bone hkrati.
 4. Skupna vrednost vseh bonov, ki so predmet zamenjave, predstavlja vrednost, za katero se lahko naročijo drugi produkti iz aktualne ponudbe Xsport.
 5. Postopek zamenjave se izvede preko Xsport s pomočjo kode rezervacije, ob pogoju, da je le-ta veljavna oz. ima ustrezen status. Podrobenjši postopek zamenjave bona je opisan na spletni strani.
 6. Novi datum veljavnosti koriščenja produktov, ki bodo naročeni oz. kupljeni v postopku zamenjave, je datum tistega zamenjanega bona, ki je imel najdaljši datum veljavnosti.
 

Dostava

 1. Boni za koriščenje produktov so v izvoru izdani v digitalni obliki in dostavljeni uporabniku po e-pošti. Uporabnik lahko v okviru naročila naroči tudi fizično kopijo bonov, ki so mu dodatno in proti plačilu dostavljeni po navadni pošti.
 2. Pri dostavi z e-pošto uporabnik prejme sporočilo po e-pošti na svoj e-poštni naslov, takoj ko je prodajalec prejel plačilo za naročen produkte. Sporočilu bo priložen bon v elektronski obliki (PDF format). Pri dostavi z e-pošto uporabnik ne more izbrati načina plačila z gotovino ob prevzemu.
 3. V primeru izbire dostave z navadno pošto, prejme uporabnik (naslovnik) pošiljko s fizično kopijo bona na njegov domači (fizični) poštni naslov.
 4. Dostavo pošiljk z boni bo izvedel komercialni ponudnik storitev dostave pošiljk oz. dostavljavec. Pošiljke bodo dostavljene na naslov, ki je bil vnesen ob registraciji uporabniškega računa ali pa ob oddaji naročila.
 5. Po odpremi pošiljke naslovnik na e-poštni naslov prejme obvestilo o odpremi in informacije o možnosti sledenja pošiljke. Rok dostave pošiljke je tri (3) delovne dni in prične teči od dneva odpreme pošiljke oz. od prejetega e-poštnega obvestila o odpremi pošiljke.
 6. V primeru, da pošiljke ni možno dostaviti, prejme naslovnik obvestilo o prispeli pošiljki z informacijami kje, kdaj in kako lahko prevzame pošiljko. Obvestilo dostavljavec pusti v naslovnikovem poštnem nabiralniku, ali pa ga naslovniku posreduje na drug ustrezen način (npr. e-pošta, SMS). Naslovnik lahko pošiljko naknadno prevzame na svoji pošti ali drugi prevzemni lokaciji, ki je navedena v obvestilu oz. sporočena na drug način.
 7. Cene produktov na spletni strani ne vključujejo stroškov pošiljanja in pakiranja, ki se obračuna po veljavnem ceniku dostavljavca, glede na težo in velikost pošiljke.
 8. V kolikor vsi naročeni produkti niso dostavljeni v eni pošiljki, krije stroške naknadnega oz. dodatnega pošiljanja prodajalec.
 9. Morebitne poškodbe ali količinski manjko vsebine prevzetih pošiljk mora naslovnik javiti na kontaktni naslov prodajalca najkasneje v roku osmih (8) dni od prevzema.
 

Varnost

 1. Prodajalec v okviru Xsport uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. V te namene uporablja tudi 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
 

Varstvo osebnih podatkov

 1. Prodajalec je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in v zvezi s ponudbo Xsport nastopa kot upravljavec osebnih podatkov.
 2. Prodajalec posveča varstvu osebnih podatkov posebno pozornost, pri čemer se zaveda in spoštuje zasebnost uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravna odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter svojimi internimi akti.
 3. Pravilnik zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov) je objavljen na naslednji spletni strani, kjer so navedene vse potrebne informacije o tem, kateri osebni podatki se obdelujejo, na kakšni podlagi se obdelujejo, v kakšne konkretne namene se uporabljajo, komu so lahko posredovani in kakšne so pravice uporabnikov v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.
 

Komunikacija

 1. Prodajalec pri komunikaciji z uporabnikom uporablja sredstva za komunikacijo na daljavo pod pogojem, da uporabnik temu izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
 2. V primeru, da uporabnik zavrne uporabo splošno razširjenih komunikacijskih sredstev na daljavo (npr. e-pošta), ki so ponujena vsem uporabnikom v okviru ponudbe Xsport, mu prodajalec ni dolžan zagotoviti drugih zahtevanih ali želenih sredstev komuniciranja, razen v primeru, da se uporabnik in prodajalec izrecno dogovorita o drugačnih pogojih komunikacije. V tem primeru lahko prodajalec tudi zahteva, da uporabnik prevzame morebitne dodatne stroške povezane s komunikacijo, ki bi v zvezi s tem nastali na strani prodajalca.
 3. Elektronska sporočila uporabljena v komunikaciji prodajalca bodo vsebovala predvsem naslednje sestavine:
  • ustrezno bo označena vrsta oz. namen sporočila (npr. sporočila o naročilu in statusih, sistemska sporočila, oglasna sporočila itd.),
  • pošiljatelj Xsport bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in po potrebi opredeljene s posebnimi pogoji poslovanja,
  • jasno bo predstavljen in enostavno omogočen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil pri čemer bo prodajalec željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, izrecno spoštoval.
 4. Oglasna sporočila Xsport bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.
 

Ocene, mnenja in priporočila

 1. Uporabniki lahko v zvezi s posameznimi produkti iz ponudbe Xsport, podajo svoje ocene, mnenja in priporočila (v nadaljevanju skupaj: odziv/odzivi). Odzivi, ki jih uporabniki napišejo, so del funkcionalnosti Xsport in so namenjeni skupnosti vseh uporabnikov.
 2. Odziv za posamezni produkt lahko poda zgolj uporabnik, ki je kupil in koristil produkt. Uporabnik lahko za posamezni produkt poda odzive v okviru funkcionalnosti, ki jih v trenutku njihove podaje omogoča prodajalec v zvezi z Xsport.
 3. Prodajalec ne bo objavil odzivov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po njegovi oceni ne nudijo koristi drugim uporabnikom.
 4. Uporabnik se z oddajo vsakega odziva izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega odziva in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega odziva v vseh elektronskih in drugih komunikacijskih medijih, ki jih uporablja prodajalec.
 5. Prodajalec ima pravico vsebino odzivov uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.
 6. Uporabnik kot avtor odzivov izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za podane odzive ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.
 7. V primeru, da je podaja odzivov uporabnikov možna tudi v zvezi s paketnimi in drugimi posebnimi ponudbami Xsport, veljajo v zvezi s temi ponudbami enaki pogoji, kot so predhodno navedeni za posamezni produkt, v kolikor ni izrecno drugače opredeljeno z drugimi pogoji ali med prodajalcem in uporabnikom.
 

Omejitev odgovornosti

 1. Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v ponudbi Xsport.
 2. V primeru, da je prišlo do spremembe v zvezi s posameznimi produkti (npr. lastnosti produktov, cena, pogoji izvedbe itd.), prodajalec pa kljub prizadevanjem ne uspe (pravočasno) popraviti objavljenih podatkov v ponudbi Xsport, bo prodajalec v primeru nakupa takšnega produkta, uporabnika naknadno obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega produkta ali kakšno drugo medsebojno dogovorjeno možnost.
 3. Prodajalec ne odgovarja za vsebino odzivov (ocene, mnenja in priporočila), ki jih podajo uporabniki. Prodajalec odzive uporabnikov pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Prodajalec ne odgovarja za informacije v odzivih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v odzivih.
 4. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih produkta in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
 5. Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko je naročilo potrjeno in naročilo dobi ustrezno oznako.
 6. Ob ponovni dobavljivosti produkta organizator ne jamči iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje.
 7. Fotografije vseh produktov so lahko simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.
 8. Prodajalec si pridržuje pravico do tipkarskih napak v zvezi s predstavljenimi produkti oz. ponudbo Xsport.
 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.
 10. Prodajalec je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere prodajalec ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.
 11. Prodajalec ne sprejema odgovornosti za napačno uporabo naročenih produktov.
 12. Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo prodajalca, niso pod nadzorom prodajalca in jih ta tudi ne ureja oz. upravlja. Prodajalec zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in prodajalec ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.
 

Pritožbe in spori

 1. Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb uporabnikov.
 2. Uporabnik lahko v primeru težav komunicira s prodajalcem preko kontaktnega obrazca na spletni strani.
 3. Uporabnik mora v vsakem primeru oddati pritožbo v pisni obliki. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
 4. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški samega spora. Zato si bo prodajalec prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno sodišče v Mariboru.
 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 1. Skladno z zakonskimi normativi (32. člen Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov) prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 2. Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo uporabnikom na tukaj.
 3. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 

Veljavnost in spremembe pogojev poslovanja

 1. Pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem 1.4.2024. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti Pogoje poslovanja.
Na vrh